RUANG IKLAN

Soal Bahasa Sunda (Basa Sunda) SD Kelas 2Pilih Jawaban Nu Paling Bener Antara Huruf A, B, atawa C!

1.    Rasukan naon nu dianggo ku Dadi teh?
A.  Seragam Lengkap             B. Sapatu                       C. Topi Sareng Dasi
2.    Saha anu nyadiakeun Dadi sasarap?
A.  Bibina                                  B. Emana                       C. Bapana
3.    Jeung naon Dadi sasarap?
A.  Sangu goreng jeung tempe
B.  Sangu Goreng jeung tahu
C.  Sangu Goreng jeung endog
4.    Naon anu dipigawe Dadi samemeh indit sakola?
A.  Dadi pamitan heula
B.  Dadi sasapu heula
C.  Dadi pamitan heula ka Bapa sareng Ema
5.    Jeung saha Dadi indit ka sakola?
A.  Sareng Jamilan                     B. Sareng Yaman     C. Sareng Ujang
6.    Naon anu dicaritakeun ku Dadi ka babaturana di sakola?
A.  Pangalaman                      B. Ngobrol Uplek           C. Amengan
7.    Naon wae anu dipariosan ku Bu Teti teh?
A.  Seragam                             B. Kuku               C. Seragam, kuku, sareng waos
8.    Kumaha ari piwuruk ti bu Teti teh?
A.  Kuku nu panyang kedah diteukteukan
B.  Kuku nu panyang ulah diteukteukan
C.  Kuku nu panyang wios wae
9.    Sebutan tata tertib nu aya di sakola?
A.  Marios kelas
B.  Kuku nu panyang kedah di teukteukan
C.  Salawasna kedah bersih
10. Naon manfaatna ngalaksanakeun tata tertib teh?
A.  Barudak ngantay sasalaman ka bu Tati
B.  Kelas dua diajarna mani saregep pisan
C.  Kelas dua diajarna mani sorangan
11. Upami ngawitan diajar kedah kumaha heula saur bu Teti teh?
A.  Kelas kedah rapih
B.  Ngadua heula
C.  Waos kedah disikat heula

12. Upami nuju diajar di kelas teu kenging?
A.  Ribut                                   B. Ngobrol                      C. Tunduh 
13. Ka sakola teu kengeng nyandak?
A.  Buku                                    B. Cocooan                   C. Sapatu
14. Teu kenging ngobrol upami guru nuju?
A.  Ngawulang                         B. Marios                        C. Nganasehatan
15. Saparantos diajar kelas dua kedah?
A.  Beberes heula                   B. Ngadua heula           C. Ngobrol heula

Langkeupan kalimah Ieu di Handap!
1.    Rebun-rebun Dadi geus angkat ka …………………….
2.    Mr. Toto ngawulang pelajaran Basa ………………….. di kelas dua.
3.    Dadi ka sakola nganggo …………………… lengkap.
4.    Dadi sateuacan mios ka sakola kedah ………………….. heula.
5.    Bu Teti ………………………. kuku murid-muridna.
6.    Dadi sasarap sareng …………………….. goreng.
7.    Kuku panyang kedah …………………… heula.
8.    Atuh waos oge kedah ……………………. heula.
9.    Dadi mios ka sakola sareng …………………………….
10. Dadi sasarap sangu goreng nganggo ………………………..

Jawab Pananya Ieu di Handap!
1.   Mun hoyong tereh ngarti kudu ………………….?
2.   Ka sakola teu meunang mamawa …………………….?
3.   Mun hoyong jongjon diajar kedah ……………………?
4.   Mun buku hoyong beresih kedah ……………………?
5. Inditna ka sakola beurang jadi ………………………?

No comments

Powered by Blogger.